فعالیت مسجد را از جنبه های فرهنگی،مذهبی و تربیتی چگونه ارزیابی میکنید؟