به بخش مهد امین خوش آمدید

مهد امین در جهت افزایش مهارت کودکان و جهت شکوفایی استعداد آنها برپا شد.طرح این گونه سازمان ها برای مهارت افزایی کودکان که ایشاالله آینده کشور را میسازند به فرموده ی مقام معظم رهبری بود که مسجد جامع در آن پیش قدم شد و اولین مهد را ساخت که اکنون در سطح شهر حدود 18 مهد با این سیستم آموزشی وجود دارد

فرق عمده این گونه مهد ها با مهد های دیگر در شیوه ی عمل اونهاست . درمهدهای دیگر ، بچه را از پدر و مادر تحویل میگیرند چون پدر و مادر شاغل هستند و قصد آن ها فقط نگه داری و گذرندان وقت کودک است تا پدر و مادر کودک به کار خود برسند ولی این موضوع درباره مهد امین به صورتی دیگری است این مهد نیازمند حضور مادر کودک است و کودک فقط در جهت گذراندن وقت در مهد ما حضور پیدا نمیکند ، هدف از گردهم آوردن کودکان مهارت افزایی ، افزایش خلاقیت و اندیشه پروری است

در این مهد برعکس مهد های دیگر فضای این مهد برای سرگرمی نیست و فضای این مهد آماده برای اموزش به کودکان است.همانطور که گفتیم در این مهد نیاز به حضور مادر است و قسمتی از اموزش را بر عهده دارد . زمانی که کار اموزش در مهد تکمیل شد وظیفه تمرین این مهارت با خانواده است و مادر کودک به تمریی که انجام شده است امتیاز میدهد که این امتیاز برای مربیان مهد ما خیلی مهم است

شماره تماس جهت هماهنگی : 33643979

رویداد 1

رویداد 1

رویداد 1

رویداد 1